Särskilda resevillkor för LiverpoolTravel

LiverpoolTravel följer självklart de allmänna villkor och regler för paketresor som Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation rekommenderar. De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för LiverpoolTravel.se och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.

Avtalat arrangemang/förmedling

Resorna är arrangerade/förmedlade av LiverpoolTravel i samarbete med lokala agenter och andra leverantörer.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med LiverpoolTravel. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Eventuell återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse LiverpoolTravel med korrekta kontaktuppgifter så att han/hon kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer

Bokning och anmälningsavgift

Bokningen är för resenären bindande först när anmälningsavgiften är erlagd. Anmälningsavgiften är 1200 SEK per person (1495 SEK om kunden väljer avbeställningsskydd). Anmälningsavgiften skall erläggas senast 5 dagar efter bokningstillfället. Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren. Anmälan är bindande efter det att anmälningsavgiften är erlagd. Vid bokning senare än 60 dagar före avresan skall hela paketresans pris betalas omgående.

Avbeställningsskydd

Kostnaden för avbeställningsskydd är 295 SEK/person och avbeställningsskyddet är giltigt endast om avgiften har erlagts i samband med betalning av anmälningsavgiften. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej. Avbeställningsskyddet gäller oavsett orsak (se info gällande Covid-19 längre ned) så länge avbokning sker senast 48 h före avresa. Eventuell avbokning måste ske skriftligen.

Återbetalning för resor som till en följd av Covid-19 omöjliggör inresa till England till exempel på grund av karantänkrav görs i form av presentkort.

Väljer kunden att inte teckna ett avbeställningsskydd utgår ingen återbetalning vid eventuell avbokning.

Slutbetalning

Slutbetalning skall vara LiverpoolTravel tillhanda senast 60 dagar före avresan om ej annat avtalats. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har LiverpoolTravel rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har LiverpoolTravel rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med LiverpoolTravel avbeställningsvillkor.

Avbeställning

Vid avbokning av resa utan att avbeställningsskydd tecknats, på sätt som anges i våra villkor, kan ingen återbetalning ske.

Vid avbeställning av resan skall detta göras skriftligen senast 48h innan avresa.

Biljetter

LiverpoolTravel ansvarar inte för när något evenemang blir flyttat eller inställt. Vid ett inställt evenemang har kunden rätt att få summan för biljetten återbetald. Vid flytt av matchdatum gäller istället matchbiljetten till det nya speldatumet. Om något oförutsett skulle inträffa vilket medför att Liverpoltravel.se ej lyckas leverera biljetter som överenskommet erbjuds resenären att få tillbaka alla inbetalda pengar. Återbetalning för resor som till en följd av Covid-19 omöjliggör inresa till England till exempel på grund av karantänkrav görs i form av presentkort.

LiverpoolTravel har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av exempelvis dåligt uppförande eller att någon iklädd bortalagets matchtröja/halsduk försöker komma in på hemmasektionen. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje evenemang.

Biljetter får ej säljas eller överlåtas till någon annan part än de/den person LiverpoolTravel ingått avtal med om inget annat avtal har slutits mellan huvudresenären och LiverpoolTravel.

Resehandlingar

Resenären är själv skyldig att kontrollera alla resehandlingar när dessa erhålls och omgående påtala LiverpoolTravel eventuella felaktigheter. Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 14-28 dagar före avresa.

Stomberg Travel AB

Både LiverpoolTravel.se och LiverpoolTravel.no ingår i Stomberg Travel AB som har sitt säte i Karlstad, Sverige. Det är också Stomberg Travel AB som har ställt den statliga resegaranti till Kammarkollegiet för båda hemsidorna.

Ändring av adress

Resenären ska omgående meddela LiverpoolTravel eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för LiverpoolTravels möjligheter att kontakta resenären.

Försäkringar

Resenären är själv ansvarig för att han/hon är ordentligt försäkrad under resan.

Pass och eventuella visum

Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum.

För nordiska medborgare krävs inget visum för inresa i England men alla resenärer behöver ett giltigt pass.

Transporter

LiverpoolTravel bokar inga flyg- eller båttransporter och ersätter ingenting som har med detta att göra. Det är kundens eget ansvar att hålla sig ajour med eventuella ändringar som kan ske i samband med transporterna. Inte helt sällan ändras avgångstider för flyg så LiverpoolTravel rekommenderar alla kunder att kontakta berörda flygbolag för att få den senaste, och eventuellt uppdaterade, informationen.

LiverpoolTravels rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

LiverpoolTravel har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk, pandemi eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om LiverpoolTravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet i form av presentkort. Om LiverpoolTravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges ovan ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter.

Tryckfel

LiverpoolTravel reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris-, bild- och programändringar i sina publikationer på hemsidan, (www.liverpooltravel.se, www.liverpooltravel.no).

Reklamationsfrist

Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt skall sändas in som reklamation inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till LiverpoolTravel senare beaktas ej. Resenären har inte rätt till ersättning om LiverpoolTravel visar att felet beror på ett hinder utanför LiverpoolTravels kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.